Avansert søk


KM Lag - AVLYST

På grunn av lag påmelding, har vi besluttet å avlyse KM lag.

 

Det er synd at det ikke er større interesse i kretsen for å spille en endags lagturnering. Vi håper på bedre deltakelse i KM par:

Påmelding KM par 

Kretsenes rekrutteringsutvalg

Veileder for kretsens rekrutteringsutvalg (KRU).

NBF OSLO
Leif-Erik Hoel Stabell - 941 33 117
 
NBF HORDALAND
Rune Fagerbakke - 408 33 222
 
NBF ØSTFOLD og FOLLO
Finn Leiang - 970 95 077
 
NBF SOGN og FJORDANE
Marius Fivelstad - 46781568
 
NBF ROMERIKE
           

 
NBF MØRE og ROMSDAL

 
NBF HEDMARK og OPPLAND
Mari Fonkalsrud - 977 99 124  
NBF SØR-TRØNDELAG
Edd Robert Stenbro - 452 39 194
 
NBF ØSTERDAL
Eva P. Lillemo - 958 16 025
 
NBF MIDT-TRØNDELAG
Inger Hjellemarken - 906 82 076
 
NBF BUSKERUD
Anne Marit Knudsen - 920 60 136
NBF NORD-TRØNDELAG
Vegar Ukkelberg - 916 06 709  

 
NBF VESTFOLD
Johnny Nordal - 412 22 999
NBF HELGELAND
Kurt-Ove Thomassen - 906 66 041
 
NBF TELEMARK
Hans Petter Hansen - 906 99 768
NBF SALTEN
Bjørn Løvik - 986 84 242
 

NBF AUST-AGDER
Pernille Lindaas - 452 50 765

NBF LOFOTEN og VESTERÅLEN
Viggo Andreassen - 950 63 496
 
NBF VEST-AGDER
Inger Lene Hangeland - 918 69 015          
 
NBF TROMS og OFOTEN
Iain Simpson - 905 46 448
 
NBF ROGALAND
Dag Inge Torgersen - 984 75 583
NBF VEST-FINNMARK
Tom Skotsfjord - 483 30 336
 
NBF HAUGALAND
Elise Høyland - 909 59 387
NBF ØST-FINNMARK
Asbjørn Anthonsen - 913 81 930

 

 

 

Veileder for kretsens rekrutteringsutvalg (KRU).

Ny nyhetsartikkel

Referat fra styremøte i Krokusveien 33, 8. mars 2018.03.08

Tilstede: Ragnar Knarud, Odny Christoffersen, Halvor Desserud, Arild Nilsen, Øystein Mauritzsen.

1.       Konstituering av styre. Styret konstituerte seg og sammensetning ble slik: Leder Ragnar Knarud, nestleder Odny Christoffersen, kasserer Halvor Desserud, materialforvalter Arild Nilsen, sekretær Øystein Mauritzsen. Styrefunksjonene er oppdatert på vår hjemmeside.

 

2.       Brønnøysundregistrene er informert på eget, utfylt skjema om den nye styresammen-setningen, inkludert nødvendige dokumenter som regnskap og årsberetning. Banken forholder seg til Brønnøysundregisteret ved tilgang til kontoer.

 

3.       Tilgang til bankkonti. Halvor og Ragnar har tilgang til to kontoer via «bedrift» og Øystein har alene tilgang til Albania-kontoen. Ragnar og Halvor gjennomgår rutinene.

 

4.       Ansvarsområdene for styremedlemmene. Se eget vedlegg.

 

5.     Ruteropplæring på Frivilligsentralen, Jevnaker med Halvar Fallang torsdag 15/3 kl 1730. Medlemmer fra endre klubber er også invitert. Vi tar sikte på å arrangere en heldagsopplæring senere med praktisk gjennomgang av så mange av mulighetene i Ruter som mulig, vi har sendt mail til Nils Otto Eliassen i NBF om han kan stille som lærer en helg i april eller mai. I den forbindelse er det ønskelig å få synkronisert bridge matene i alle hadelands-klubbene. Timeplan for heldagsopplæring kommer vi tilbake til når vi har fått svar fra Nils Otto Eliassen fra NBF.

 

6.       Nettsiden og Facebook – informasjonsformidling. Det er 74 medlemmer på Kløver Ess sin Facebook-side, invitasjon er nå også sendt til Odny, Arild og Halvor D. Det oppfordres til mer aktivitet på denne siden, den kan bl.a. brukes til å spørre etter makker, legge inn relevant informasjon om aktiviteter og turneringer, interessante spill med kommentarer etc. Kløver Ess sin nettside er oppdatert med styresammensetningen. Hva savner medlemmene på våre nettsidene, både vår hjemmeside og FS? Også Jevnaker kommunens hjemmeside under lag og foreninger er oppdatert. Det var ønskelig å oppdatere adelskalenderen, følge opp turneringer i distriktet. Hva mer, spør vi medlemmene?

 

7.       Oppgradering av klubb-PC. Øystein tar med klubb-PCen til Elkjøp og kjøper en ny laptop, inkludert siste officepakke med en årlig serviceavtale. Alle filer og mapper fra nåværende maskin overføres til den nye maskin.

 

8.       Turneringer. Mix-turneringen på Myrskogen den 18/3 henger i en tynn tråd siden kun 5 par har meldt seg på hittil. Hvis vi ikke har fått påmeldinger på minimum 6 bord anbefaler vi at kretsen avlyser turneringen. Vi oppfordrer egne medlemmer til å delta.

Øystein sjekker om lokalene på FS er ledig Skjærtorsdag kl 1400 for avvikling av Påskecupen. Årets SpareBank1-cup inkluderer også Hadelandsmesterskapet, dvs beste hadelandspar får tittelen hadelandsmester. Vi vurderer å arrangere SpareBank1 over 2 dager i 2019, men må da sjekke rimelige tilbud fra nærliggende hoteller.

Vi lager en handicapturnering til høsten med utgangspunkt i NBFs handicapsystem, f.eks over 3 kvelder. Vi kommer tilbake til sommerturneringens konseptet etter neste styremøte den 30. april. Ved kun 3 bord eller mindre i B skal alle spille i en pulje. I utgangspunktet bruker vi NBF handicapsystem og at beste par i B rykker opp og siste i A rykker ned. Opp- og nedrykksystemet er en utfordring for å tilfredsstille alle. Et forslag fra «klasse B» ble diskutert, men ikke realitetsbehandling pga manglende identifisering av forslagsstillere. Kvalifisering til klubbmesterskapet må ses for seg selv, med en 4-kveldsturnering som utgangspunkt. Vi utelukker singelturneringen og lager lagturnering isteden.

 

9.       Kurs og opplæring. Anne Marit gjør en fortjenestefull innsats med opplæring og forespørres om å kjøre nybegynnerkurs. Forslag til helgekurs for ungdom hos Ragnar for 12 ungdommer er et veldig positivt initiativ som vil bli fulgt opp, bl.a ved å invitere unge fra andre distrikter til å delta, aktuelle referanser her er Ann Kristin Haugen, skoler og Jevnaker Ungdomsklubb som vil få invitasjoner. Vi ser på aktuelle datoer i mai eller juni med overnattinger fra fredag til søndag. Mentorer med godkjent vandel vil bistå ved arrangementet.

 

10.   Premiebudsjett – premiestrategi. Statuttene for premieringer sjekkes, de ligger i Dropboks og er utarbeidet i excel av vår svært savnede dataguru Geir. Årets spiller regnes ut med utgangspunktet i klubbens normale mandagsturnering, denne utregningen tar Øystein seg av. Vi tar opp spørsmålet om utvidede statuttene for hva som bør inkluderes i neste sesong, bl.a. om julecup, påskecup og Sparebank1 cup skal være med i utregningen. Halvor får oversendt premieringsmalen fra forrige sesong og tar utgangspunkt i den for beregning av premier, opparbeidede premier fra turneringene regnes sammen for hver spiller.

 

11.   Visittkortet.  Det forelå et utarbeidet forslag i A7-format, med tekst på begge sider, innholdet vurderes av styrtes medlemmer. Etter endelig godkjenning av oppsett og innhold sendes bestilling av 200 kort til Laser Trykk for trykking til en totalpris av kr 400. Visittkortene kan f.eks deles ut til skoler og ungdomsklubber og på stands – og til privatpersoner.

 

12.   Stands og samarbeid med naboklubber. Vi inviterer naboklubber til å være med på stands på Ringeriksdagen (Hen) og Hadelandsmessa (Harestua og Brandbu). Vi kan da spille demobridge og dele ut våre visittkort til interessert. Her trengs det å gjøre gode forberedelser som kan fenge interessen.

 

13.   Nytt rescue team. Mentorteam erstatter rescue team som et mer beskrivende navn. Teamet har tidligere bestått av Geir og Øystein, men som følge av Geirs sykdomstilstand trengs en erstatter. Hvem kan tenke seg å bli med? Måten teamet fungerer på er at medlemmer kan invitere teamet hjem for privat praktisering av bridge, fortrinnsvis de som føler seg usikre. Vi har da med oss kort og meldebokser, melder, spiller og gjennomgår meldingsforløp og spill etter hver omgang. Det kan stilles spørsmål underveis om betydning av meldinger etc.

 

14.   Timeplan for styremøter. Nest styremøte blir 30. april og der bestemmer vi også den nye møtekalenderen. På bakgrunn av innkommet skriv, inviteres to representanter fra B- klassen til delta for å diskutere opplegget for sommerturneringen.

 

15.   Representasjon til krets og forbundsmøter. Formann og sekretær stiller, kretstinget arrangeres den 7. mai på Noresund.

 

16.    Status aktiva og passiva. Klubben har en god økonomi, den nye kassereren fikk praktiske råd og veiledning. Oversikt over klubbmateriell levert materialforvalter Arild.

 

17.   Annet. Nytenkning mht innholdet på terminlisten for neste sesong etterlyses, tas opp på neste styremøte, singel-turneringen utelates til fordel for f. eks en lagturnering der et A-par og et B-par spiller på samme lag.

 

Øystein Mauritzsen,

sekretær.

 

Styremedlemmenes hovedoppgaver i Kløver Ess BK.

Generelt:

Styrets medlemmer skal bidra til et godt bridgemiljø slik at alle føler seg hjemme og ivaretatt i Kløver Ess. Selv om ansvarsfordelingen tildeles forskjellige funksjoner, er ikke oppgavene nødvendigvis låst til enkeltpersoner, styret skal jobbe og samarbeide som et team. Ved behov trekkes relevante personer inn i klubbens drift.

 

Leder

Hovedkontakt med Krets og Forbund. Innkalle til styre- og årsmøter og sørge for terminlister og turneringer i klubbens regi.. Hovedansvar for å avholde styremøter og årsmøter. Pressekontakt og ansvar for å sende resultater til lokalpressen. Oppdatere styresammensetningen på hjemmesiden og til Brønnøysundregistrene. Sammen med sekretæren ansvarlig for oppdatering av vår NBF-hjemmeside og Jevnaker kommunes hjemmeside under lag og foreninger. Registrere medlemmer og rapportere til NBF.

 

Nestleder:

Leders stedfortreder, hovedansvarlig for kontakt med festkomite og valgkomite. Sørge for oppmerksomhet til jubilanter (Runde år)

 

Sekretær:

Fører referat fra styre- og årsmøter og legge disse inn på hjemmesiden. Legger fram årsberetning for årsmøtet og sende denne til krets og forbund. Ansvar for MP-turneringer og rapportere resultatene til NBF og legge disse inn i Ruter og vår hjemmeside. Ansvarlig for Ruter og publisering av turneringsresultater på hjemmesiden. Hovedansvaret for stokking av kort til egne turneringer, Brandbu, Harestua og kretsturneringer arrangert av Kløver Ess. Legge inn kretsturneringer som Kløver Ess har ansvaret for inn på NBFs turneringsoversikt (SpareBank1 og KM-mix, rekrutt). Sende ut nødvendige invitasjoner og informasjon.

 

Kasserer:

Fører løpende regnskap over klubbens utgifter og inntekter og legger frambudsjett og regnskap for årsmøtet. Holde lister ajour med oversikt over medlemsstatus. Kreve inn medlemskontingenter. Hovedansvar for avtaler med huseier. Klargjøre premieringene t forbindelse med årsfesten, pokaler til årets spiller, innsatspokal og klubbmestertrofeer. Sende regning til andre klubber og krets for stokking av kort etter anvisning fra Dealer-ansvarlig.

 

Materialforvalter:

Ansvarlig for klubbens spillemateriale. Passe på at stoler, bord og meldebokser på plass ved spillestart. Sørge for at lokalene er låst og at temperaturen er skrudd ned etter spillekveldene.

 

Oppgaver utenfor styret:

 

Hederstegnkomiteen.

Motta og behandle innkomne forslag fra medlemmer og etter eget initiativ. (GladJohanna)

 

Festkomiteen.

Forberede og arrangere Årsfest innenfor budsjettrammene.

 

Valgkomiteen

Legge fram forslag til styresammensetning for årsmøtet.

 

Opplæringsansvarlig.

Holde kurs og være ansvarlig for lavterskelturbudet på Frivilligsentralen.

Criss-Cross skvis

I en turnering på BBO i går dukket dette artige spillet opp:

Vi ga litt mye gass i meldingsforløpet og endte opp i 6 spar.

Vest spilte ut kløver ess.

Ny nyhetsartikkel

Referat fra styremøtet 8/3-18 er lagt inn under Arkiv->Møteprotokoller->Styremøter->2018. Der ligger også et vedlegg som fordeler styremedlemmenes primæroppgaver.

KM par 2018

Da har du og makker muligheten for å kvalifisere dere til NM Par, eller dere kan være med for å hjelpe noen andre til å få plass i NM Par. Det er nemlig slik at jo flere par som er med i KM par jo flere par kan kretsen sende til NM Par.

Vi spiller ca 20 spill på fredag (spillestart kl 18) og avslutter med taco med tilbehør. For detaljert info trykk her

Påmelding her: http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3215

KLUBBMESTERSKAPET 2018:

 

1. Øyvind Hogstad − Sondre Hogstad     322,8

2. Nicolay Underthun – Trygve Lisland  296,2

3, Bjørn Sture Valen – div. makkere       284,9

4. Kjell Halvorsen – Eigil Johannessen    278,0